您现在的位置: 本草网 >> 中医书籍 >> 中医著作 >> 正文
拼音导航ABCDEFGHJKLMNPQRSTWXYZ

《医学纲目》

作者:楼英 朝代:明 年份:公元1565年

曹序

导读:予夙有志方药,少困举子业,未遑也。岁癸丑,释褐都下,迨丁巳,承乏比部,意通都大邑,良师萃焉,听谳之暇,留心谘访或枚举一二辈,曰∶是出入于公卿之门者,众皆靡然从之,往往不暇考其术业。吁!徇名之弊,岂特仕道然哉。己未岁,先君子以肠 背养,闻病不至,是抑不审医之过也,使不孝长抱终天之恨焉。因自顾拙于宦者与......

自序

导读:医之为学,其道博,其义深,其书浩瀚,其要不过阴阳五行而已。盖天以阴阳五行,化生万物。其禀于人身者,阴阳之气,以为血气表里上下之体;五行之气,以为五脏六腑之质。由是人身具足而有生焉。然阴阳错综,五行迭运,不能无浓薄多少之殊。故禀阴阳五行之气浓者,血气脏腑壮而无病;薄者,血气脏腑怯而有病。阳多者,火多,......

序例

导读:凡治法皆以正门为主,枝门旁考之。假如心痛门为正门,其下卒心痛、胎前心痛、产后心痛等枝门,皆以心痛正门治法为主,其卒痛、胎前、产后则旁考以佐之也。 凡门分上下者,其上皆《内经》之元法,其下皆后贤之续法,如穴法门上、穴法门下是也。标之上下亦然。如针灸上皆《内经》元法,针灸下皆后贤续法是也。 凡所类之......

卷之一·阴阳脏腑部

阴阳

五脏

卷之二·阴阳脏腑部

诊法通论

诊虚实法、诊寒热法(俱入治法)

诊病传变(诊病将死期入诊生死条)

诊病愈剧

诊生死

诸脉诊病杂法

诊一岁病证相同

卷之三·阴阳脏腑部

治法通论

倒仓法

药性不同

制方大法

随症用药

卷之四·阴阳脏腑部

治虚实法

治上下法

诊五脏虚实

诊五邪相干

卷之五·阴阳脏腑部

治寒热法

治发热

劳瘵骨蒸热

传尸劳热

产后发热

卷之六·阴阳脏腑部

治恶寒

治往来寒热

产后往来寒热

外热内寒外寒内热

上热下寒上寒下热

疟寒热

久疟

疟胀

产后疟

卷之七·阴阳脏腑部

刺灸通论(刺虚实刺寒热入治寒热法)

刺虚实

刺寒热(入治寒热法。)

卷之八·阴阳脏腑部

穴法上

穴法下

卷之九·阴阳脏腑部

调摄宜禁

用药宜禁

刺禁

灸禁

卷之十·肝胆部

诸风

中风

卒中之初

中分浅深

中浅半身偏痛舌能言

中深半身不收舌难言

产后中风

口噤

口眼斜

卷之十一·肝胆部

展开下级目录

展开下级目录口噤,角弓反张

展开下级目录破伤风

卷之十二·肝胆部

展开下级目录诸痹

卷之十三·肝胆部

展开下级目录惊悸怔忡

善太息

展开下级目录目疾门

卷之十四·肝胆部

展开下级目录胁痛

展开下级目录诸疝

展开下级目录闭癃遗溺

展开下级目录前阴诸疾

展开下级目录

卷之十五·肝胆部

展开下级目录头风痛

展开下级目录多卧、不得卧

展开下级目录咽喉

卷之十六·心小肠部

展开下级目录心痛

胸痛胸满

胸痹短气缓急

展开下级目录烦躁

展开下级目录谵妄

健忘

诸痛门

诸逆冲上

展开下级目录

卷之十七·心小肠部

展开下级目录诸见血门

展开下级目录诸痿

展开下级目录

展开下级目录

展开下级目录卒中暴厥

卷之十八·心小肠部

展开下级目录痈疽

卷之十九·心小肠部

展开下级目录痈疽所发部分名状不同

卷之二十·心小肠部

展开下级目录丹痤疹

展开下级目录扑伤损

展开下级目录通治诸般恶虫咬

卷之二十一·脾胃门

展开下级目录内伤饮食

展开下级目录

展开下级目录消瘅门

展开下级目录黄胆

卷之二十二·脾胃部

展开下级目录腹痛

展开下级目录呕吐膈气总论

展开下级目录

卷之二十三·脾胃部

泄泻滞下

展开下级目录泄泻

飧泄

遗尿

展开下级目录滞下

展开下级目录大便不通

卷之二十四·脾胃部

展开下级目录水胀通论

展开下级目录小腹胀

卷之二十五·脾胃部

展开下级目录积块瘕

展开下级目录

狂癫

欲独闭户牖而处

展开下级目录

四肢

展开下级目录身重

蛊毒

蛊下血见血

奇病

卷之二十六·肺大肠部

展开下级目录咳嗽

卷之二十七·肺大肠部

展开下级目录

展开下级目录善悲

展开下级目录鼻塞

展开下级目录肩背痛

展开下级目录皮肤

展开下级目录

展开下级目录脱肛

卷之二十八·肾膀胱部

展开下级目录腰痛

展开下级目录

卷之二十九·肾膀胱部

展开下级目录耳聋

展开下级目录牙齿痛

展开下级目录发黄白

二阴

展开下级目录欠嚏

身体拘急

展开下级目录梦遗

卷之三十·伤寒部

伤寒通论

续伤寒通论

展开下级目录太阳病

卷之三十一·伤寒部

展开下级目录阳明病

展开下级目录少阳病

展开下级目录太阴病

展开下级目录少阴病

展开下级目录厥阴病

卷之三十二·伤寒部

展开下级目录合病并病汗下吐后等病

卷之三十三·伤寒部

展开下级目录劳复门

展开下级目录四时伤寒不同

展开下级目录妇人伤寒

续增小儿伤寒

温病

展开下级目录伤寒拾遗

卷之三十四·妇人部

妇人治法通论

展开下级目录调经

卷之三十五·妇人部

展开下级目录胎前症

展开下级目录产后症

卷之三十六·小儿部

小儿通治

生下胎疾

展开下级目录肝主风

卷之三十七·小儿部

展开下级目录心主热

卷之三十八·小儿部

展开下级目录脾主湿

卷之三十九·小儿部

展开下级目录肺主燥

展开下级目录肾主虚寒

展开下级目录杂病

补遗方

卷之四十·《内经》运气类注

五运六气总论

《内经》运气类注序文

导读:夫运气之道,上古圣人所以参天地赞化育者也。盖气流行于天地间,有化有变,其化也,在人为生育;其变也,在人为疾死。故赞其化育以济其生者,必先制其疾以拯其死,此则医道之所由设,使有生者无夭折、享寿考,而其德业可与天地参矣。然其道载诸《内经》者,广大精微,非浅学所可易知,是以后世悉皆湮晦,今姑举其大略言之∶......

运气占候补遗序

导读:夫五运六气,上古圣人所以参三才而赞化育者也。故位天者天文也,位地者地理也,通乎人气之变化者人事也。然天道有阴阳多少之殊,地理有高下,气至有先后之异,人之寿夭生化之期,则损益盛虚之变也,此其上下参错,而不可以定数求者焉。若夫五六之会,终期之日,刻漏而分数之,亦陈其梗概焉耳。至于气至之先后,胜复之郁发,......

运气占候

五运气至之占

五运太过之占

五运不及之占

复气应时占

五星应化占

五气动乱占

五气郁发占

地理高下左右占

六气正变占

在泉淫胜占

司天淫胜占

占六气之胜

占六气之复

释亢则害承乃制

释病机十九条

邵跋

导读:庄生有言,为善无近名,为恶无近刑,可以事亲,可以养生,可以尽年,其惟医之谓乎。余家世赖兹为事亲养生之业,庶几免近名近刑之累。虽未明庄生言是医与否,然以余家观之,则医实有类乎庄生之言矣。比部履斋曹先生,恬然仕宦,独好方书,雠校精苦,余辈不及也,是书篇帙浩博,传写日久,讹缺殆半,微先生几能成书哉。先生薄......