您现在的位置: 本草网 >> 中医书籍 >> 中医著作 >> 正文
拼音导航ABCDEFGHJKLMNPQRSTWXYZ

《疡科心得集》

作者:高秉钧 朝代:清 年份:公元1644-1911年

序一

导读:忆余幼时,偕郑春江姊丈同受业于淮南姜村阮师之门,时松陵灵胎徐丈往来吴中,旅居与姜村师衡宇相望也,亦频相过从,每窃闻其绪论。徐丈方辑《难经经释》诸书,尝质正于师。师曰∶“丈之外科,洵精且博矣。而用力乃专意于内科何哉?”丈曰∶“凡言外科者,未有不本于内科者也,若不深明内科之旨,而徒抄袭旧方以为酬应,鲜有......

序二

导读:医者意也。昔人谓意之所解,口不能宣,而着书为无益。语虽超妙,而不得其平。向使《灵枢》《素问》诸经不传于世,而周秦以下鲜有论述,则后世益惊疑回惑于生死之交,而庸医之误人者,直恒河沙数矣。夫应变呼吸,得心应手,驱使草木,如行三军,此不可得而言也。至于血脉、经络、阴阳、表里之会,审乎百病之原而兼治之,是犹......

序三

导读:医家内外科,并有起死之责,毫厘之误,人命系之。世人重内轻外,于疡科每易言之。职是科者,又皆廉材肤学,不深明脉气浅深虚实之辨,药性君臣佐使之宜,墨守其术,以祈投合。乌呼!其幸不败裂者亦仅矣。高子锦庭,系内外两科范圣学、杜云门之高弟,究心 《灵枢》《素问》,探索有年,洞垣一方,识其症结,盖其内外科之学......

例言

导读:一余禀性疏愚,见闻谫陋,岂于方书敢云博览。第三十年来,临证参详,颇有心得。兹集中议论,时着鄙见,其有当于古人与否,未敢自必,望高明教之。 一是集论列诸证,不循疡科书旧例,每以两证互相发明,而治法昭然若揭。其中有两证而同一治者,亦有两证而治各异者,如发背、搭疽、流注、腿痈,虽生两处,而治法则一;如乳......

卷上

疡证总论

疡科调治心法略义

申明外疡实从内出论

辨脑疽对口论

脑疽后论

辨百会疽玉枕疽论

辨夭疽锐毒虚实论

辨大头瘟抱头火丹毒论

辨鬓疽额疽论

辨凤眉疽眉心疔眉发论

辨眼丹眼漏论

辨眼胞菌毒眼胞痰核论

辨鼻渊鼻痔鼻衄论

辨龙泉疔虎须疔颧骨疔论

辨唇疔茧唇唇疳论

辨口疮口糜论

辨婴孩螳螂子雪口疳梅花疳论

辨牙咬托腮寒热虚实传变骨槽论

骨槽风后论

辨牙漏牙宣牙疔论

辨走马牙疳风热牙疳牙菌论

辨舌喑舌痹论

辨木舌舌衄论

辨舌疳牙岩舌疔论

辨悬痈HT舌论

辨喉蛾喉痈论

辨缠喉风虚实不同及小儿马脾风论

辨喉疳喉菌论

辨喉痹喉癣论

辨梅核气喉喑论

展开下级目录辨烂喉丹痧顺逆论

辨耳痈耳菌虚实论

辨鸬瘟(俗名土婆风)耳根痈异证同治论

辨发颐豌豆疮论

辨颈痈锁喉痈论

辨风热痰惊痰论

辨瘰瘿瘤论

展开下级目录辨缺盆疽痈胛痈论

辨夹痈米疽论

辨臂痈鱼肚发论

辨骨蝼疽垂臂发论

辨石榴疽痈论

辨蝼蛄串肘痈肘后毒论

辨手腕痈兑疽论

辨手发背手心毒托盘疔论

辨手丫发合谷疽论

辨蛇头疔蛇眼疔水蛇头论

辨代指蛀节疔鳅肚疔论

卷中

辨失营马刀生死不同论

辨发背搭手阴阳虚实异证同治论

辨胸发疽膻中疽甘疽论

展开下级目录辨肺痿肺痈论

辨井疽心漏论

辨幽痈赫痈冲疽论

辨乳癖乳痰乳岩论

辨乳痈乳疽论

辨捧心痈痰论

辨胃腕痈痈论

辨胁痈肋痈论

辨腹痈脐痈脐漏论

辨小儿脐风及脐汁不干论

辨瘕癖块论

辨大肠痈小肠痈论

辨小腹痈缓疽论

辨肾俞发鹳口疽论

展开下级目录辨肠风脏毒论

辨脱肛痔漏论

辨肛门痈脏头毒偷粪鼠论

辨臀痈骑马痈论

辨胎火胎毒及猴狲疳论

辨小儿赤游丹游火论

辨囊痈悬痈论

辨附骨疽附骨痰肾俞虚痰论

辨流注腿痈阴阳虚实异证同治论

辨大腿痈阴包毒论

辨鹤膝风人面疮论

辨膝盖痈疵疽论

辨委中毒膝眼毒论

辨鱼肚毒腓疽黄鳅痈论

辨跗阴疽接骨发论

辨外踝疽内踝疽论

辨足跟疽厉痈论

辨脚发背脱疽论

辨涌泉疽足底疔论

辨漏蹄疯驴眼疽论

辨历节风漏肩风论

卷下

杨梅疮结毒总论

辨下疳论

辨肾岩翻花绝证论

辨鱼口便毒论

辨痘毒总论

辨诸疮总论

辨疮血风疮论

辨天泡疮翻花疮论

辨脓窠疮黄水疮论

辨疥疮痤痱疮论

辨白秃疮肥疮论

辨湿毒疮肾脏风疮论

辨蜘蛛疮漆疮冻疮论

辨跌打损伤及杖疮合论

辨大麻疯论

方汇

卷上

卷中

卷下

补遗

家用膏丹丸散方

导读:[b]红升丹[/b] 一名三仙丹。一切疮疡溃后,拔毒去腐,生新长肉,疮口坚硬,肉黯紫黑,用丹少许,鸡翎扫上,立刻红活。外科若无升降二丹,焉能立刻奏效。 水银(二两) 枪硝(二两) 白明矾(二两) 先将硝矾研碎,放于铁锅内,中开低窝,以水银倾入窝内,将硝矾盖之,用磁碗盖合,以棉纸捻条捺碗口,再以盐......